Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.       Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Het échte Sardinië, handelend onder de naam hetechtesardinie.com, gevestigd aan de Kerkstraat 42 in Eindhoven, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66830877. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn via de website http://www.hetechtesardinie.com/ te raadplegen en en kunnen op verzoek worden toegezonden.

2.       Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “afnemer” wordt hieronder verstaan:  i. elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met hetechtesardinie.com wenst aan te gaan en  ii. degene voor wiens rekening producten worden geleverd.

3.       Indien ook afnemer naar (zijn) algemene leveringsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van hetechtesardinie.com en de geldende wet- en regelgeving.

4.       Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming vanhetechtesardinie.com en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd.

5.       Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat afnemer de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

6.       hetechtesardinie.com behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van hun internetsite te wijzigen.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1.       Een overeenkomst met Hetechtesardinie.com komt tot stand wanneer afnemer zijn bestelling op de website van Hetechtesardinie.com heeft geplaatst en de elektronische betaal- en/of orderbevestiging heeft ontvangen.

2.       Indien Hetechtesardinie.com de bestelling van afnemer niet accepteert, deelt Hetechtesardinie.com dit binnen drie (3) werkdagen aan afnemer mee.

3.       Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Hetechtesardinie.com verstrekt.

4.       De administratie van Hetechtesardinie.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door afnemer aan Hetechtesardinie.com verstrekte opdrachten, gedane betalingen en de door Hetechtesardinie.com verrichte leveringen. Hetechtesardinie.com erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent afnemer dit eveneens.

Artikel 3. Aanbiedingen

1.       Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of, indien dat wordt vermeld, tot een vooraf bepaalde en genoemde datum.

2.       Indien Hetechtesardinie.com de verkoopprijs van het product moet verhogen als gevolg van (wettelijke) voorschriften, zal Hetechtesardinie.com afnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In het geval de prijsstijging meer dan 15% (excl. BTW) bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Hetechtesardinie.com kenbaar te maken.

Artikel 4. Levering

1.       Afnemer ontvangt de bestelde producten binnen maximaal zeven 5 werkdagen, of zoveel korter dan in onderling overleg tussen afnemer en Hetechtesardinie.com is bepaald.

2.       De door Hetechtesardinie.com opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.       Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal Hetechtesardinie.com afnemer dit schriftelijk laten weten. Oorzaken, onafhankelijk van de wil van Hetechtesardinie.com, zoals staking, onderbreking of vertraging van het vervoer, kunnen de leveringstermijn opschorten of verlengen. Afnemer heeft in dit geval het recht de overeenkomst of een deel ervan, schriftelijk te ontbinden. Het teveel betaalde bedrag zal dan binnen 14 dagen door Hetechtesardinie.com aan afnemer worden teruggestort.

4.       De actuele kosten van transport zijn terug te vinden op de website van Hetechtesardinie.com.

5.       Het risico tijdens het transport van het door afnemer bestelde product is voor Hetechtesardinie.com. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op afnemer over.

6.       Indien afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal Hetechtesardinie.com de hieraan verbonden kosten aan afnemer in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.       Hetechtesardinie.com is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 5. Reclames en afkoelperiode

1.       Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient afnemer Hetechtesardinie.com binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren.

2.       Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hetechtesardinie.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde te restitueren.

3.       Indien afnemer een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hetechtesardinie.com te retourneren. Hetechtesardinie.com accepteert alleen retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en ongebruikt zijn. Afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden.

4.       De betalingen, die afnemer heeft verricht op het moment dat afnemer de overeenkomst met Hetechtesardinie.com ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Hetechtesardinie.com binnen 14 dagen, nadat Hetechtesardinie.com het door afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan afnemer terugbetalen.

5.       Hetechtesardinie.com behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van afnemer (anders dan die van Hetechtesardinie.com of de leverancier van het product) is beschadigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1.       Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen afnemer en Hetechtesardinie.com, kan Hetechtesardinie.com niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Hetechtesardinie.com in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit: a. De mogelijkheid de site niet te gebruiken en b. Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Hetechtesardinie.com, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Hetechtesardinie.com.

2.       Hetechtesardinie.com kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.       Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hetechtesardinie.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2.       Hetechtesardinie.com garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

3.     De intellectuele eigendomsrechten van de internetsite http://www.hetechtesardinie.com/ liggen bij Het échte Sardinië
Artikel 9. Prijzen en betaling

1.       Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend

2.       Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.       Betaling dient vooraf te geschieden op het banknummer van Hetechtesardinie.com, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10. Overmacht

 

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Hetechtesardinie.com die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hetechtesardinie.com kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Hetechtesardinie.com, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Hetechtesardinie.com door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert Hetechtesardinie.com zijn afnemer zo spoedig mogelijk. In deze situatie kan afnemer Hetechtesardinie.com niet op schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1.       Wanneer zich een geschil met afnemer voordoet, zal Het échte Sardinië zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.

2.       Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.       Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Het échte Sardinië, handelend onder de naam hetechtesardinie.com, gevestigd aan de Kerkstraat 42 in Eindhoven, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66830877. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn via de website http://www.hetechtesardinie.com/ te raadplegen en en kunnen op verzoek worden toegezonden.

2.       Waar in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt gesproken over “afnemer” wordt hieronder verstaan:  i. elke natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met hetechtesardinie.com wenst aan te gaan en  ii. degene voor wiens rekening producten worden geleverd.

3.       Indien ook afnemer naar (zijn) algemene leveringsvoorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van afnemer slechts van toepassing indien deze niet in strijd zijn met de algemene leveringsvoorwaarden van hetechtesardinie.com en de geldende wet- en regelgeving.

4.       Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken na toestemming vanhetechtesardinie.com en nadat de afspraken hierover schriftelijk zijn vastgelegd.

5.       Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling betekent dat afnemer de toepasselijkheid van deze algemene leveringsvoorwaarden aanvaardt.

6.       hetechtesardinie.com behoudt zich het recht voor om de algemene leveringsvoorwaarden en de inhoud van hun internetsite te wijzigen.

 

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

1.       Een overeenkomst met Hetechtesardinie.com komt tot stand wanneer afnemer zijn bestelling op de website van Hetechtesardinie.com heeft geplaatst en de elektronische betaal- en/of orderbevestiging heeft ontvangen.

2.       Indien Hetechtesardinie.com de bestelling van afnemer niet accepteert, deelt Hetechtesardinie.com dit binnen drie (3) werkdagen aan afnemer mee.

3.       Afnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Hetechtesardinie.com verstrekt.

4.       De administratie van Hetechtesardinie.com geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door afnemer aan Hetechtesardinie.com verstrekte opdrachten, gedane betalingen en de door Hetechtesardinie.com verrichte leveringen. Hetechtesardinie.com erkent dat elektronische communicatie als bewijs dient. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent afnemer dit eveneens.

Artikel 3. Aanbiedingen

1.       Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of, indien dat wordt vermeld, tot een vooraf bepaalde en genoemde datum.

2.       Indien Hetechtesardinie.com de verkoopprijs van het product moet verhogen als gevolg van (wettelijke) voorschriften, zal Hetechtesardinie.com afnemer hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In het geval de prijsstijging meer dan 15% (excl. BTW) bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan Hetechtesardinie.com kenbaar te maken.

Artikel 4. Levering

1.       Afnemer ontvangt de bestelde producten binnen maximaal zeven 5 werkdagen, of zoveel korter dan in onderling overleg tussen afnemer en Hetechtesardinie.com is bepaald.

2.       De door Hetechtesardinie.com opgegeven levertijden zijn nooit als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.       Ingeval er vertraging van de te leveren goederen optreedt, zal Hetechtesardinie.com afnemer dit schriftelijk laten weten. Oorzaken, onafhankelijk van de wil van Hetechtesardinie.com, zoals staking, onderbreking of vertraging van het vervoer, kunnen de leveringstermijn opschorten of verlengen. Afnemer heeft in dit geval het recht de overeenkomst of een deel ervan, schriftelijk te ontbinden. Het teveel betaalde bedrag zal dan binnen 14 dagen door Hetechtesardinie.com aan afnemer worden teruggestort.

4.       De actuele kosten van transport zijn terug te vinden op de website van Hetechtesardinie.com.

5.       Het risico tijdens het transport van het door afnemer bestelde product is voor Hetechtesardinie.com. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico op afnemer over.

6.       Indien afnemer levering van de producten op een andere dan de gebruikelijke wijze wenst, zal Hetechtesardinie.com de hieraan verbonden kosten aan afnemer in rekening brengen, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.       Hetechtesardinie.com is bevoegd om bij de uitlevering van de bestelling(en) gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 5. Reclames en afkoelperiode

1.       Afnemer heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten conform de overeenkomst zijn. Indien dit niet het geval is, dient afnemer Hetechtesardinie.com binnen drie (3) werkdagen schriftelijk te informeren.

2.       Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hetechtesardinie.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde te restitueren.

3.       Indien afnemer een product om welke reden dan ook, niet wenst af te nemen, heeft afnemer het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Hetechtesardinie.com te retourneren. Hetechtesardinie.com accepteert alleen retourzendingen indien de verpakking en inhoud van het product onbeschadigd en ongebruikt zijn. Afnemer draagt zelf de kosten en het risico van het retour zenden.

4.       De betalingen, die afnemer heeft verricht op het moment dat afnemer de overeenkomst met Hetechtesardinie.com ingevolge artikel 5.3 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal Hetechtesardinie.com binnen 14 dagen, nadat Hetechtesardinie.com het door afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan afnemer terugbetalen.

5.       Hetechtesardinie.com behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van afnemer (anders dan die van Hetechtesardinie.com of de leverancier van het product) is beschadigd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1.       Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel tussen afnemer en Hetechtesardinie.com, kan Hetechtesardinie.com niet aansprakelijk worden gesteld. Evenzo is Hetechtesardinie.com in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat en/of voortvloeit uit: a. De mogelijkheid de site niet te gebruiken en b. Het onrechtmatig gebruik van de systemen van Hetechtesardinie.com, waaronder de website, door een derde. De beperkingen ten aanzien van aansprakelijkheid en/of indirecte schade gelden niet indien er sprake is opzet of grove schuld van Hetechtesardinie.com.

2.       Hetechtesardinie.com kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor het ontstaan van zowel directe als indirecte schade, voortvloeiende uit het gebruik van de aangeboden producten.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.       Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Hetechtesardinie.com geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2.       Hetechtesardinie.com garandeert niet dat de aan afnemer geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

3.     De intellectuele eigendomsrechten van de internetsite http://www.hetechtesardinie.com/ liggen bij Het échte Sardinië
Artikel 9. Prijzen en betaling

1.       Aan foutieve prijzen en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend

2.       Alle prijzen zijn, tenzij anders overeengekomen, gebaseerd op betaling in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.       Betaling dient vooraf te geschieden op het banknummer van Hetechtesardinie.com, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10. Overmacht

 

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van Hetechtesardinie.com die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Hetechtesardinie.com kan worden gevergd. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in de bedrijfsvoering van Hetechtesardinie.com, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Hetechtesardinie.com door overmacht zijn leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen informeert Hetechtesardinie.com zijn afnemer zo spoedig mogelijk. In deze situatie kan afnemer Hetechtesardinie.com niet op schadevergoeding aanspreken.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1.       Wanneer zich een geschil met afnemer voordoet, zal Het échte Sardinië zich inzetten om dit in onderling overleg naar redelijkheid en billijkheid op te lossen.

2.       Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.